Polityka bezpieczeństwa.


INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dnia 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).  OGÓLNE REGULACJE

PPUH AREL s.c. Halina Hader, Jerzy Hader z siedzibą w Rzeszowie posiada Państwa dane osobowe (Dane), które zostały pozyskane w związku jednym lub kilkoma z poniższych działań:

1. W celu wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem (np. realizacja zamówienia za pośrednictwem aplikacji internetowym);

2. W celu wypełnienia obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury dokumentującej zakup, innych dokumentów handlowych lub wyjaśnienia w zakresie rozliczeń) ;

3. Na podstawie zgody lub wyrażenia zainteresowania określonym działaniem (np. otrzymanie newslettera, oferty handlowej, materiałów reklamowych i próbek produktów, umieszczenie danych na mapie wykonawców na stronie internetowej, umieszczenie danych w opisie prezentowanych aplikacji zamieszczonych na stronie internetowej);

4. W celu organizacji wydarzeń o charakterze marketingowym ( np. szkolenie techniczne, prezentacja produktów handlowych);

5. W celu organizacji dostawy zakupionego towaru ( np. wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej);

6. W celu udzielania wsparcia technicznego (np. wysyłka instrukcji, dokumentacji technicznej lub realizacja reklamacji).

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe pozyskane w efekcie działań, o których mowa w pkt. 1 – 6 w celach niezbędnych do wykonywania zadań w zakresie działalności gospodarczej prowadzonej przez PPUH AREL s.c., a także przetwarzania i przechowywania dokumentów finansowych w oparciu o przepisy szczególne: podatkowe, finansowo-księgowe itp.,w tym także dla celów archiwizacyjnych, ewaluacyjnych, kontrolnych i statystycznych.

Ponadto PPUH AREL s.c. może przetwarzać Państwa Dane, w dobrej wierze, w następujących celach dodatkowych, które nie są ściśle związane z działaniami opisanymi w pkt. 1 – 6 powyżej:

1. Przekazywanie informacji w postaci zbiorów informacyjnych, promocyjnych, marketingowych, zawierających zróżnicowane informacje (newslettery).

2. Przekazywanie zaproszeń na wydarzenia z udziałem PPUH AREL s.c.

3. Przekazywanie informacji marketingowych (marketingowych bezpośrednich) opracowanych przez PPUH AREL s.c.

Zgoda, której Państwo udzielają do przetwarzania Danych w związku z działaniami dodatkowymi opisanymi w pkt. 1 – 3 powyżej, jest dobrowolna i swobodna, i może być cofnięta lub ograniczona.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Danych w opisanych wyżej celach dodatkowych w całości lub w wybranym przez Państwa zakresie w każdym czasie oraz w każdy możliwy do zidentyfikowania i uchwycenia sposób.

W razie jakichkolwiek wątpliwości PPUH AREL s.c. odnośnie zakresu oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie Danych w celach dodatkowych,będzie przyjmowana wykładnia rozszerzającą takie oświadczenie, aby jak najlepiej chronić Państwa interesy oraz Dane.

Mają Państwo również prawo do wglądu w Dane, do żądania ich poprawiania, weryfikacji, przenoszenia, a także prawo do żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, co jednak nie wpływa na fakt i zgodność z prawem przetworzenia Danych przed Państwa określoną decyzją.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w osobie Generalnego Inspektora Danych Osobowych (od 25.05.2018: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH.

1. W zakresie działań opisanych w pkt. 1 i 2 Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania umowy, a także po ustaniu jej bytu prawnego przez czas nie dłuższy niż 10 lat od ustania umowy, a jeżeli po ustaniu umowy zostały podjęte w stosunku do Państwa inne czynności prawne (w szczególności dochodzenie należności), to okres 10 lat biegnie od dnia zakończenia tych czynności.

2. W zakresie działań opisanych w pkt. 3, Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres obowiązywania właściwego oświadczenia, a także po ustaniu jego obowiązywania przez czas nie dłuższy niż 10 lat od jego ustania, a jeżeli właściwe oświadczenie miało charakter bezterminowy, to okres 8 lat rozpoczyna swój bieg od dnia, w którym według najlepszej wiedzy i staranności PPUH AREL s.c. ustała podstawa i uzasadnienie jego złożenia.

3. W zakresie działań opisanych w pkt. 4,5,6 Dane będą przetwarzane (w tym także dla Celów dodatkowych) przez okres trwania właściwego postępowania, a także po jego zakończeniu przez czas nie dłuższy niż 8 lat.

MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH.

Państwa Dane, których PPUH AREL s.c. jest w posiadaniu, będą przechowywane w jej siedzibie, z możliwością wykorzystania wirtualnych i elektronicznych zasobów i źródeł magazynujących.

Państwa Dane będą udostępniane osobom upoważnionym w związku z wykonywaniem przez nie obowiązków służbowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Państwa Dane będziemy także udostępniać odpowiednim organom państwowym na ich uzasadnione żądanie.

Administratorem Danych jest PPUH AREL s.c. Halina Hader, Jerzy Hader, z siedzibą w 35-329 Rzeszów, ul. Krzyżanowskiego 4b, NIP 813-10-28-983 , REGON 690370811

W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będziemy w takim przypadku dane osobowe mogą być przekazywane:

  • osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków,
  • podmiotom przetwarzającym, którym powierzymy przetwarzanie danych osobowych np. kurierom, bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, podmiotom windykującym, organom publicznym.

WYBRANE METODY OCHRONY DANYCH.

Bedziemy stosować różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności ochronę przed dostępem nieautoryzowanym oraz ochronę przed utratą danych poprzez :

1. Środki ochrony przed utratą danych (np.regularne kopie bezpieczeństwa).

2. Środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru.

3. Środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).

4. Środki organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)

24 May 2018, Napisany przez admin w dziale artykuly, .

Doceniasz post?

Podziel się informacją:

  • fb
  • twitter

  • Nasz Twitter

    • ...loading Twitter Stream
  • Najnowsze posty

  • Połącz z facebookiem

https://arel.pl/wp-content/themes/press